ANBI

 

Financiële verantwoording 2014
Stichting tot behoud van het bergingsvaartuig Bruinvisch

Inleiding

Op 12 april 2006 is de Stichting tot behoud van het bergingsvaartuig Bruinvisch statutair opgericht. Sinds 1 oktober 2006 is er een bankrekening bij de Rabobank. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Balans

Toelichting bij de balans
Fondsen
In 2013 zijn door het Fonds Schiedam, Vlaardingen e.o. en de Rabobank toezeggingen gedaan t.b.v. de restauratie van het gastenverblijf. Deze toezeggingen bedragen totaal € 9000,-. De fondsen zullen in 2015 uitkeren.

Banksaldi
De banksaldi staan op de betaalrekening 1262.22.851 en telerekening 312.611.776 bij de Rabo Bank. Het kassaldo berust bij de penningmeester.

Passiva:
Ontwikkeling eigen vermogen

Het eigen vermogen is conform de bank- en kasgegevens. Toezeggingen zijn hier niet in meegenomen.

n.b.: de investeringen in het schip worden niet gekapitaliseerd omdat de Bruinvisch wel historische waarde maar geen commerciële waarde bezit.

 Baten en Lasten

Toelichting bij de resultatenrekening